Městská část Praha 17

81. jednání Rady městské části

ze dne 28.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000303/2013

Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 14 na adrese Socháňova 1134/5, Praha 6 - Řepy, nájemkyni paní Janě Benadové

Rada městské části

1. projednala

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 14 na adrese Socháňova 1134/5, Praha 6 - Řepy, nájemkyni paní Janě Benadové, neboť z usnesení policejního orgánu vyplývá, že jmenovaná se nedopustila protiprávního jednání, na jehož základě jí byla dána výpověď z nájmu bytu. Jmenovaná se dožaduje žalobou u Obvodního soudu pro Prahu 6 neplatnosti výpovědi z nájmu, přičemž vzhledem k výše uvedenému usnesení policejního orgánu lze předpokládat úspěch její žaloby. Zpětvzetím výpovědi z nájmu lze předejít soudnímu sporu a ušetřit tak náklady soudního řízení. 

2. schvaluje

zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 14 na adrese Socháňova 1134/5, Praha 6 - Řepy, nájemkyni paní Janě Benadové, neboť z usnesení policejního orgánu vyplývá, že jmenovaná se nedopustila protiprávního jednání, na jehož základě jí byla dána výpověď z nájmu bytu, přičemž zpětvzetím výpovědi z nájmu lze předejít soudnímu sporu a ušetřit tak náklady soudního řízení. 

3. ukládá

vedoucímu OSOM předložit paní starostce k podpisu písemné zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 14 na adrese Socháňova 1134/5, Praha 6 - Řepy, nájemkyni paní Janě Benadové, a po podpisu paní starostky jej prokazatelně doručit jmenované a prostřednictvím smluvního advokáta Městské části Praha 17 pana JUDr. Poláka Obvodnímu soudu pro Prahu 6 v dostatečném předstihu před nařízením soudním jednání ve věci

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF