Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000278/2019

Investiční akce - požadavek na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020

Rada městské části

1. schvaluje

investiční akce uvedené v Tabulce č. 1, na které bude městská část uplatňovat požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020,

2. ukládá

Ekonomickému odboru

postupovat dle bodu 1. tohoto usnesení a zapracovat požadavky na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 do formuláře, který je zveřejněn na extranetu hl. m. Prahy a předat na odbor rozpočtu MHMP nepozději do 31. července 2019.

Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF