Městská část Praha 17

20. jednání Rady městské části

ze dne 24.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000274/2019

Výsledek výběrového řízení "Rekonstrukce volných bytů - XXIV."

Rada městské části

1. se seznámila

s nabídkami podanými ve výběrovém řízení na stavební práce "Rekonstrukce volných bytů - XXIV." spočívající v rekonstrukci 2 uvolněných bytů velikosti 2+k.k., kritérii řízení byla nabídková cena (90 %) a doba rekonstrukce (10 %),

2. schvaluje

výsledek výběrového řízení na stavební práce "Rekonstrukce volných bytů - XXIV." s tím, že vítězem se stala firma K&K Stavby Praha s.r.o., K Cihelně 129, 190 15 Praha 9, s cenou zakázky 728.576,75 Kč (vč. DPH) a dobou provedení rekonstrukce do 19 pracovních dní od zahájení prací,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy o dílo,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF