Městská část Praha 17

80. jednání Rady městské části

ze dne 07.08.2013

Usnesení

Us RMČ 000274/2013

Uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc.č. 1360/1 (zahrádka ev. č. 2), lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy.

Rada městské části

1. projednala

žádost o uzavření nového nájemního vztahu k části pozemku parc.č. 1360/1, užívaný jako zahrádka ev.č. 2, lokalita Karlovarská, k.ú. Řepy.

2. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc.č. 1360/1 o výměře 725 m2 (zahrádka ev.č. 2) s novým nájemcem, lokalita ul. Karlovarská, k.ú. Řepy. Nájemné je stanoveno usnesením RMČ č. 8.14 ze dne 26. 3. 2007 ve výši 7.975,- Kč/ rok

3. ukládá
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku
4. zmocňuje
starostku MČ Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy, případně jejich dodatků
  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF