Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000265/2019

Žádost nájemce bezbariérového bytu v domě čp. 1193 - 4 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích Drahoňovského čp. 1192, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s žádostí XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX nájemce bytu zvláštního určení XXXXX v bezbariérovém domě ve Vondroušově ul. čp. 1193 - 4, Praha 6 - Řepy, o uzavření nové nájemní smlouvy ke garážovému stání č. 304 v přízemí objektu halových garáží čp. 1192 Drahoňovského, Praha 6 - Řepy,

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 1. 7. 2019

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garážového stání č. 304 o vel. 14 m2 v přízemí objektu halových garáží čp. 1192 v ulici Drahoňovského, Praha 6 - Řepy s XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXX, nájemcem bytu zvláštního určení XX XXX v bezbariérovém domě ve Vondroušově ul. čp. 1193 - 4, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za nájemné ve výši 202,33Kč/m2/rok/bez služeb. K nájemnému bude připočítáno DPH. 

 

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF