Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000262/2019

Souhlas s dotčením pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy, ul. Karlovarská, stavbou "PID Karlovarská, Praha 6"

Rada městské části

1. projednala

dotčení pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6",

2. schvaluje

uzavření smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením  pozemků parc. č. 593/1 a 1381/2 v k. ú. Řepy stavbou "PID Karlovarská, Praha 6", a vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF