Městská část Praha 17

19. jednání Rady městské části

ze dne 10.07.2019

Usnesení

Us RMČ 000260/2019

Žádost o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1398 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost manželů XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XX zastoupené na základě plné moci panem XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX  o souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1398 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu městské části Praha 17 s dotčením pozemku parc. č. 1398 (ul. Třanovského) v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17 z důvodu umístění sjezdu ke garáži na pozemek parc. č. 511 v k. ú. Řepy (pozemek rodinného domu čp. 232/5 v osobním vlastnictví), včetně vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že bude dodržena platná legislativa,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF