Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000225/2019

Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 172 o vel. 2+1/L s přísl. v 7. podlaží, bezbariérového domu č.p. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XX XXX X XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX Praha 6 - Řepy o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 172 o vel. 2+k.k/L. v 7. podlaží, tj. 6 .patře domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy po úmrtí jeho manželky XXXXX XXXXXXXXXXX - poslední nájemkyni bytu.

2. schvaluje

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 29. 4. 2019 a souhlasu odboru sociální péče MHMP ze dne 22. 5. 2019, uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 172 o vel. 2+1/L v 7. podlaží, tj. 6. patře domu čp. 1193 ve Vondroušově ulici, Praha 6 - Řepy s XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX bytem v bytě č. 172, Vondroušova 1193, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 65,- Kč/m2/měsíc/bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s platnými předpisy.

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF