Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000224/2019

Souhlas s dotčením pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy, ul. U Boroviček, stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací

Rada městské části

1. projednala

dotčení pozemku parc. č. 1381/3 v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací "RVDSL1710_A-A_DEBH1976-DEBH1HR_MET" společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením pozemku parc. č. 1381/3  v k. ú. Řepy stavbou zemního vedení sítě elektronických telekomunikací "RVDSL1710_A-A_DEBH1976-DEBH1HR_MET" společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vč. vydání souhlasu podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF