Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000220/2019

Žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2056, parc. č. 1404/20, parc. č. 1404/1, parc. č. 1142/854, parc. č. 2058, zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Rada městské části

1. projednala

žádost Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 2056 (o výměře 92,7 m2), parc. č. 1404/20 (o výměře 44,1 m2), parc. č. 1404/1 (o výměře 50 m2), parc. č. 1142/854 (o výměře 136,7 m2), parc. č. 2058 (o výměře 3,1 m2) ostatní plocha (zeleň, silnice, jiná plocha), zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, společnosti OC Řepy a. s. za účelem vybudování a provozování zpevněných ploch – parkovacích stání,

2. souhlasí

s pronájmem pozemků parc. č. 2056 (o výměře 92,7 m2), parc. č. 1404/20 (o výměře 44,1 m2), parc. č. 1404/1 (o výměře 50 m2), parc. č. 1142/854 (o výměře 136,7 m2), parc. č. 2058 (o výměře 3,1 m2) v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, zapsaných na LV 925 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, společnosti OC Řepy a. s. za účelem vybudování a provozování zpevněných ploch – parkovacích stání za podmínky, že nově vybudovaná parkovací stání budou v režimu bezplatného parkování s časovým omezením doby (maximálně 3 hodiny) formou parkovacích kotoučů,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF