Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000218/2019

Stavba "Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 6 a 17 - Břevnov, Ruzyně, Řepy" - souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 1378/30, 1378/34, 1378/24, 1378/32, 1381/2, 539/1, 593/2, 1390/4, 1390/5, 1390/1, 1381/1, 1393 a 1391 v k. ú. Řepy a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na výše uvedených pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti T-Mobile Czech Republik a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností Projekting s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, o souhlas s uložením telekomunikačního vedení do pozemků parc. č. 1378/30, 1378/34, 1378/24, 1378/32, 1381/2, 539/1, 593/2, 1390/4, 1390/5, 1390/1, 1381/1, 1393 a 1391 v k. ú. Řepy a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti telekomunikačního vedení na výše uvedených pozemcích, pro stavbu "Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 6 a 17 - Břevnov, Ruzyně, Řepy",

2. schvaluje

a) uzavření smlouvy - souhlasu s realizací stavby „Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 6 a 17 - Břevnov, Ruzyně, Řepy" na pozemcích parc. č. 1378/30, 1378/34, 1378/24, 1378/32, 1381/2, 539/1, 593/2, 1390/4, 1390/5, 1390/1, 1381/1, 1393 a 1391 v k. ú. Řepy,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 1378/30, 1378/34, 1378/24, 1378/32, 1381/2, 539/1, 593/2, 1390/4, 1390/5, 1390/1, 1381/1, 1393 a 1391 v k. ú. Řepy pro stavbu „Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 6 a 17 - Břevnov, Ruzyně, Řepy", za cenu dle znaleckého posudku pořízeného na náklady oprávněného,

se společností T-Mobile Czech Republik a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smluv,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM zajistit plnění usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF