Městská část Praha 17

17. jednání Rady městské části

ze dne 10.06.2019

Usnesení

Us RMČ 000217/2019

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.2018/0166 "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"

Rada městské části

1. bere na vědomí

důvodovou zprávu k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/0166 "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova".

2. souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018/0166

3. zmocňuje

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2018/0166 "Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova" ve znění schváleném kompetentními osobami

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Zodpovídá:  Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF