Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000203/2019

Dočasný přístup k zahrádkářské kolonii na pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Řepy po dobu realizace stavby "Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" při ulici Karlovarská v Praze Řepích, přes pozemky ve vlastnictví HORNBACH BAUMARKT spol. s r. o.

Rada městské části

1. projednala

uzavření smlouvy o výhradním užívání pozemků parc. č. 1360/8, 1306/10, 1358/7, 1360/7, 1360/11, 1352/171, 1360/13 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r. o., se sídlem Chlumecká 2398, 198 98 Praha 9, uživateli zahrádkářské kolonie na pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Řepy k dočasnému přejezdu jejich osobními automobily k této kolonii, po dobu 3 měsíců od podpisu této smlouvy, z důvodu realizace stavby „Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" na pozemcích parc. č. 1360/2, 1360/3 k. ú. Řepy při ulici Karlovarská v Praze Řepích, 

2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výhradním užívání pozemků parc. č. 1360/8, 1306/10, 1358/7, 1360/7, 1360/11, 1352/171, 1360/13 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r. o., se sídlem Chlumecká 2398, 198 98 Praha 9, uživateli zahrádkářské kolonie na pozemku parc. č. 1360/1 v k. ú. Řepy k dočasnému přejezdu jejich osobními automobily k této kolonii, po dobu 3 měsíců od podpisu této smlouvy, z důvodu realizace stavby „Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého občerstvení" na pozemcích parc. č. 1360/2, 1360/3 k. ú. Řepy při ulici Karlovarská v Praze Řepích,

3. zmocňuje

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Ing.arch.Štěpař)

Tisk Export článku do PDF