Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000201/2019

Žádost společnosti PATRIOT TRAVEL, s. r. o., Selských baterií 312/5 Řepy, 163 00 Praha 6, zastoupené na základě plné moci společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o. o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1381/1 a 1399 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost společnosti PATRIOT TRAVEL, s. r. o., Selských baterií 312/5 Řepy, 163 00 Praha 6, zastoupené na základě plné moci společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s. r. o. se sídlem Jeníkovice 111, 508 46 Jeníkovice o souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1381/1 a 1399 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17, odstraněním stávající plynovodní a vodovodní přípojky,

2. schvaluje

uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením pozemků parc. č. 1381/1 a 1399 v k. ú. Řepy, odstraněním stávající plynovodní a vodovodní přípojky (v celé délce), z důvodu sloučení dvou rodinných domů na pozemcích parc. č. 505, 506, 507 a 508 v k. ú. Řepy ve vlastnictví PATRIOT TRAVEL, s. r. o.,

3. zmocňuje

Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF