Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000198/2019

Změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TV pro BD Laudova čp.1384-1386, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

 s předloženou PD na přípojku STL plynu

2. souhlasí

z hlediska územního rozvoje s vybudováním STL přípojky plynu dle předložené PD

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele a OSOM 

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF