Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000196/2019

Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ HMP, týkající se pozemků parc. č.1508/5, 1509 a 1510/4, k.ú. Řepy při ulici U Boroviček, Praha - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s předloženým podnětem na pořízení změny územního plánu a s předloženou studií na budoucí zástavbu pozemků

2. nesouhlasí

s předloženým podnětem na pořízení změny územního plánu, týkající se změny funkčního využití pozemků parc.č. 1508/5,1509 a 1510/4, k.ú. Řepy ze stávající funkce SP (sportovní zařízení) na funkční využití OV-F (všeobecně obytné území) s kódem míry využití  F;

 

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele, OSOM ÚMČ P 17 a odbor územního rozvoje Magistrátu hl..m. Prahy

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF