Městská část Praha 17

15. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000189/2019

Veřejná zakázka "Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání"- přijetí nabídky

Rada městské části

1. projednala

přijetí nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 26  na služby "Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. rozhodla

o přijetí nabídky na podlimitní veřejnou zakázku dle § 26  na služby "Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účastníka

Jiří Kotmel, Nad Rokoskou 1322/27, 182 00  Praha 8, IČO: 11236311

Nabídková cena za část 1 (bude hrazeno jednorázově na základě objednávky):
návrh grafické podoby časopisu Řepská 17 bez DPH:                      20 000,- Kč
                                                                           s DPH:                      22 000,- Kč
za grafický návrh podoby webových stránek časopisu Řepská 17 bez DPH:  15 000,- Kč
                                                                                                              s DPH:  16 500,- Kč

Nabídková cena za část 2:

Grafické zpracování, DTP práce a příprava HTML obsahu pro web a tisk 12 000 ks časopisu Řepská 17 po dobu trvání smlouvy, která se uzavírá na dobu neurčitou
Nabídková cena bez DPH                           79 850,- Kč
DPH 10%                                                      7 985,- Kč
Nabídková cena s DPH                               87 835,- Kč

Doba dodání od předání podkladů: 11 dnů

3. zmocňuje

starostku MČ k podpisu oznámení o výběru dodavatele a k podpisu smlouvy o dílo, schválené kompetentními osobami

4. ukládá

KTA zajistit potřebné

Zodpovídá:  Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu
Zodpovídá:  Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
  Seznámit s Usnesením
Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF