Městská část Praha 17

14. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2019

Usnesení

Us RMČ 000176/2019

Žádost o souhlas s dočasným podnájmem bytu č. 40 v domě č.p. 1052 ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXX XXXX XXXXXXXX, nájemce bytu č. 40, o vel. 1+k.k. v domě č.p. 1052 v ul. Nevanova, Praha 6 - Řepy, o udělení souhlasu s podnájmem bytu z důvodu výkonu práce mimo Prahu,

2. souhlasí

na základě doporučení Majetkové a bytové komise ze dne 25. 2. 2019 s podnájmem bytu č. 40, v domě č.p. 1052 Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy, jehož nájemce je XXXX XXX XXXXXXXXX na dobu určitou 1 roku do 28. 2. 2020 za podmínky, že podnájemní smlouva bude ve znění obdobném jako stávající smlouva nájemní a výše úhrady za užívání bytu podnájemcem bude stanovena hodnotou nákladovou, tj. na základě evidenčního listu a nákladů na služby,

3. schvaluje

navýšení základního nájemného na 100,- Kč/m2/měsíc bez služeb,
 

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF