Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000148/2013

Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXXX XXXXXX, bytem Vondroušova 1195, Praha 6 - Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení v celkové výši 166.679,- Kč za byt č. 8 o vel. 1+kk ve Vondroušově ulici čp. 1195 na období delší než 1,5 roku

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

uzavření splátkové dohody na období delší než 1,5 roku mezi XXXXXXX XXXXXXX, bytem Vondroušova 1195 a Městskou částí Praha 17 na dlužnou pohledávku v celkové výši 166.679,- Kč (dlužné nájemné ve výši 88.527,- Kč a poplatky z prodlení ke dni 9. 5. 2013 ve výši 78.152,- Kč) při výši měsíční splátky 1.500,- Kč do uhrazení dluhu. Splátková dohoda bude uzavřena formou notářského zápisu (dle Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 schválených ZMČ Praha 17 dne 12. 12. 2012).

3. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

aktualizaci dlužné částky ke dni sepisování notářského zápisu, resp. k poslednímu dni předcházejícího měsíce, v němž bude notářský zápis sepsán

4. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

ponechat bydlet XXXXXX XXXXXXXv bytě č. 8 ve Vondroušově ulici čp. 1195 bez nájemní smlouvy s podmínkou dodržování splátkové dohody a řádného hrazení nájemného. V opačném případě bude podána žaloba na vyklizení bytu č. 8 ve Vondroušově ulici čp. 1195 proti XXXXXX XXXXXXXX. V případě úplného doplacení dluhu má XXX XXXXX XXXXXXmožnost požádat o navázání nové nájemní smlouvy k předmětnému bytu

5. ukládá
předložit materiál k projednání ZMČ
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF