Městská část Praha 17

72. jednání Rady městské části

ze dne 22.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000147/2013

Žádost o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXXX XXXXXXX, bytem Žufanova 1094, Praha 6 - Řepy o schválení splátkové dohody na dluh za nájemné a poplatky z prodlení v celkové výši 30.079,- Kč za byt č. 42 o vel. 1+kk v Žufanově ulici čp. 1094 na období delší než 1,5 roku

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

uzavření splátkové dohody na období delší než 1,5 roku mezi XXXXXXX XXXXXXXX, Žufanova 1094 a Městskou částí Praha 17 na dlužnou pohledávku v celkové výši 30.079,- Kč (dlužné nájemné ve výši 24.841,- Kč a poplatky z prodlení ke dni 9.5.2013 ve výši 5.238,- Kč) při výši měsíční splátky 1.000,- Kč do uhrazení dluhu. Splátková dohoda bude uzavřena formou notářského zápisu (dle Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů svěřených Městské části Praha 17 schválených ZMČ Praha 17 dne 12.12.2012).

3. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

aktualizaci dlužné částky ke dni sepisování notářského zápisu, resp. k poslednímu dni předcházejícího měsíce, v němž bude notářský zápis sepsán

4. ukládá
předložit materiál k projednání ZMČ
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF