Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000118/2020

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě, podzemního komunikačního vedení, k pozemkům parc. č. 11502/62, 1502/168 v k. ú. Řepy ve svěřené správě MČ Praha 17

Rada městské části

1. projednala

žádost T-Mobile Czech Republik, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 - Praha 4, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 1502/62 a 1502/168 v k. ú. Řepy, pro podzemní komunikační vedení realizované v rámci stavby "T - Mobile - pokladka HDPE - parkoviste Mrkvickova",

2. schvaluje

uzavření smlouvy s T-Mobile Czech Republik, a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 - Praha 4, o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pro podzemní komunikační vedení realizované v rámci stavby "T - Mobile - pokladka HDPE - parkoviste Mrkvickova" na pozemcích  parc. č. 1502/62 a 1502/168  v k. ú. Řepy, za cenu 5.240 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, PhDr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku, Ing. Petrovi Ubrymu, postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF