Městská část Praha 17

44. jednání Rady městské části

ze dne 08.04.2020

Usnesení

Us RMČ 000115/2020

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services“

Rada městské části

1. se seznámila

s důvodovou zprávou a hodnocením nabídek pro výběr nejvhodnějšího dodavatele veřejné zakázky „Dodávka licencí MS Windows Server a Remote Desktop Services“, která byla vypsána na základě usnesení Us RMČ 000077/2020 ze dne 11. 3. 2020,

2. schvaluje

přijetí nabídky uchazeče XEVOS Solutions s.r.o., IČO: 27831345, s celkovou nabídkovou cenou 149 838,00 Kč bez DPH, 181 304,00 Kč s DPH,

3. ukládá

OINF zabezpečit patřičné úkony,

Zodpovídá:  Jakub Hradil, Odborný pracovník Termín: 17.04.2020
4. zmocňuje

starostku PhDr. Jitku Synkovou k podpisu smlouvy s firmou XEVOS Solutions s.r.o.

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF