Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000115/2013

Návrh na rozdělení grantů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství a kultury z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení m. č. Praha 17

Rada městské části

1. projednala

návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, školství, sociálních služeb a kultury

2. schvaluje
  1. poskytnutí účelových dotací příspěvkovým organizacím dle Přílohy 1 tohoto usnesení
  2. poskytnutí peněžitých darů neziskovým organizacím dle Přílohy 1 - 5 tohoto usnesení
  3. dofinancování potřeb z rezervy rozpočtu městské části ve výši 500 tis. Kč, které bude řešeno v rámci úprav rozpočtu k 31. 5. 2013 
3. ukládá

panu Mgr. Bořkovi Černovskému, zástupci starostky, předložit návrh na rozdělení grantů z účelové dotace z rozpočtu m. č. Praha 17 z odvodu VHP a jiných technických herních zařízení určených do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, školství a kultury k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 17 dne 15. 5. 2013

  1. Ing. Václava Šindelářová, Vedoucí kanceláře starostky

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF