Městská část Praha 17

71. jednání Rady městské části

ze dne 06.05.2013

Usnesení

Us RMČ 000110/2013

Žádost o pronájem bytu

Rada městské části

1. projednala
návrh MK ze dne 15. 4. 2013  a porady vedení ze dne 29. 4. 2013 na řešení kritické bytové situace XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX žadatele  vedeného v evidenci žádostí o byt, pronájmem bytu č. 8 o vel. 2+k.k v 1. patře, tj. 2.podlaží  domu v Žufanově ulici čp. 1095 po jeho uvolnění  s tím, že  byt bude pronajat na dobu určitou v souvislosti s výkonem povolání pro MČ Praha 17 - dobrovolný hasič.   
2. schvaluje

pronájem  bytu  č. 8 o vel. o vel. 2+k.k. s přísl. ve 2. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, Praha 6 – Řepy po jeho uvolnění žadateli o pronájem obecního bytu panu XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX Byt bude pronajat  na dobu určitou v souvislosti s výkonem povolání  pro MČ Praha 17 - dobrovolného hasiče. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za nájemné ve výši 82,-- Kč/m2/měs., bez služeb.  Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. V bytě nebude provedena rekonstrukce bytového jádra. Správní firmou Optimis budou provedeny nezbytné revize a odstranění závad z nich vyplývajících. Opravy v bytě si zajistí nový nájemce bytu na vlastní náklady.

3. ukládá
postupovat ve smyslu usnesení
  1. Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF