Městská část Praha 17

8. jednání Rady městské části

ze dne 13.02.2019

Usnesení

Us RMČ 000041/2019

Jmenování vedoucí odboru Kancelář starostky ÚMČ Praha 17

Rada městské části

1. schvaluje

na základě výsledku výběrového řízení jmenování paní Bc. Ivety Kočové, DiS. vedoucí odboru Kancelář starostky ÚMČ Praha 17, a to s účinností od 15. února 2019

2. stanovuje

platové zařazení v souladu s platovými předpisy do 10. platové třídy (dle vykonávané práce v katalogu prací)

3. ukládá

útvaru tajemníka, Odd. personálnímu a platovému, zpracovat potřebné podklady a zabezpečit proces jmenování.

Zodpovídá:  Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF