Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.14
ze dne 17.08.2011

ke zřízení vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Kristiánova, Praha 6, o souhlas s realizací vodovodní přípojky k rodinnému domu ul. Kristiánova, Praha 6 – Řepy, po pozemku parc. č. 1439 v k. ú. Řepy, jehož správa je svěřena MČ Praha 17
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko pro realizaci vodovodní přípojky vedenou po pozemku parc. č. 1439 v  k. ú. Řepy, za podmínky uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1439 o výměře cca 10m2 pro stavební činnost. Cena za nájem pozemku je stanovena Usnesením RMČ č. 8.12 ze dne 26. 3. 2007 – nájem do 10 dnů za 2,- Kč/m2/den a bude upřesněna před podpisem nájemní smlouvy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit plnění usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o vydání souhlasu se stavbou a nájemní smlouvy, včetně jejich případných dodatků.

Tisk Export článku do PDF