Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.24
ze dne 11.04.2011

ke stavbě plynárenského zařízení pod označením “STL plynovod LPE dn 90 o celkové délce 307,1 m vč. 1 ks STL přípojky o celkové délce 23,4 m“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
smlouvu o zřízení věcného břemene na vybudování plynárenského zařízení po pozemcích dle KN parc. č. 366/2, 368/3 a 1352/46 v k. ú. Řepy, které jsou ve správě MČ Praha 17.     

II. SCHVALUJE
uzavřít se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. se sídlem U Plynárny 500 Praha 4 smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení v celkové délce 154,6 m po pozemcích parc. č. 366/2, 368/3 a 1352/46 v k. ú. Řepy, jejichž správa je svěřena MČ Praha 17. Jednorázovou úplatu ve výši ve výši 7.730, -Kč + 1.546, - Kč (20% DPH) tzn. celkem 9.276, - Kč (slovy devěttisícdvěstěsedmdesátšestkorun českých) vč. DPH za zřízení věcného břemene uhradí společnost Hornbach na účet MČ Praha 17.
                                     
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.
                                                                                                                                 
IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Tisk Export článku do PDF