Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.13
ze dne 29.06.2011

ke stanovisku k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 v k. ú Řepy, výměra cca 974 m2

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem ul. Haberfeldova, 169 00 Praha 6 – Břevnov, o úplatný převod pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 o výměře cca 974 m2. Správa pozemků je svěřena MČ Praha 17, pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, vše v k. ú. Řepy.

II. NESCHVALUJE
úplatný převod pozemků parc. č. 563, 564 a 565/1 o výměře cca 974 m2, jejichž správa je svěřena MČ Praha 17 a jsou vedeny jako ostatní plocha v k. ú. Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele o usnesení RMČ.

Tisk Export článku do PDF