Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.28
ze dne 30.06.2010

ke smlouvě o budoucí smlouvě nájemní – pan XY (nebytový prostor - Makovského)

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrhy na ukončení smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem nebytového prostoru v ul. Makovského čp. 1140 – 1145, pan XY

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko s návrhem na dohodu s následnou výpovědí (Verze 2)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu návrhu na dohodu s následnou výpovědí

Tisk Export článku do PDF