Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.55
ze dne 17.03.2011

ke koncepci umístění laviček v Řepích

Rada MČ

I. UKLÁDÁ
OŽPD zmapovat současný stav rozmístění laviček v Řepích a následně zpracovat koncepci jejich optimálního rozmístění. Ucelený materiál předložit radě ke schválení.

II. UKLÁDÁ
OŽPD, aby do zpracovávané koncepce promítnul návrhy občanů na nové lavičky či naopak na jejich odstranění (viz příloha č. 1, seznam návrhů na instalaci nových laviček, nebo jejich odstranění). Rada již dopředu deklaruje, že nepodpoří návrhy na umístění laviček v těsném sousedství domů (např. návrh č. 9 u domu Galandova 1235-1238). Dále rada podpoří návrhy na odstranění laviček v těsné blízkosti domů (např. návrh č. 18 u domu Skuteckého 1089).

III. SCHVALUJE
návrh zásad, které by měla koncepce reflektovat

-    Rovnoměrně (s ohledem na docházkovou vzdálenost a zastoupení v dané lokalitě) navrhout oddychová místa s lavičkami pro posezení ve stínu (pro období léta) a na slunci (pro období jara a podzimu)
-    Při hlavních komunikačních spojnicích (od zastávek MHD, k obchodům, ke kancelářím úřadu, k ordinacím lékařů, ke kulturním zařízením, atd.) navrhnout lavičky v takových odstupech, aby byl umožněn občanům se sníženou pohyblivostí dostatečně častý odpočinek (vždy po ujití pro ně přiměřené vzdálenosti).
-    V několika vhodných lokalitách (dostatečně vzdálených od bytových domů) navrhnout rozmístění laviček proti sobě tak, aby byla umožněna vzájemná komunikace skupiny odpočívajících občanů.
-    U některých hřišť a oddechových zón je nadbytečný počet laviček (viz návrh na zrušení laviček č. 14). V takových lokalitách je možno lavičky přesunout na jiná místa a optimalizovat tak v daném místě jejich počet.
-    Výčet těchto zásad není konečný, OŽPD může formulovat další.

Tisk Export článku do PDF