Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.38
ze dne 23.11.2011

k žádosti úřadu práce ČR o uzavření nájemního vztahu k části nebytových prostor v budově Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy a žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 – Řepy o uzavření podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům o vel. 46,1m2 v budově Centra sociálně zdravotních služeb v objektu Bendova čp. 1121, Praha 6 - Řepy s Úřadem práce ČR

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Úřadu práce ČR o uzavření nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v budově Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy a žádost Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 – Řepy o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorům v budově Centra sociálně zdravotních služeb v objektu Bendova čp. 1121, Praha 6 - Řepy s Úřadem práce ČR

II. SOUHLASÍ
v souladu s vládním návrhem zákona schváleným poslaneckou sněmovnou, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.117/1995Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších, aby Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121, Praha 6 a Úřad práce ČR uzavřeli mezi sebou podnájemní smlouvu k nebytovým prostorám o vel. 46,1 m2 v objektu Bendova čp. 1121, Praha 6 – Řepy, kde nájemcem předmětných prostor je CSZS. Podmínka: nedílnou přílohou podnájemní smlouvy bude dokumentace s plánkem místností.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět ředitele CSZS, PhDr. Jindřicha Kadlece a Úřad práce ČR o souhlasu MČ s uzavřením podnájemní smlouvy a požadovat zaslání kopie smlouvy na vědomí OSOM

IV. POVĚŘUJE
tajemníka úřadu MČ jednáním s Úřadem práce o zřízení plnohodnotného pracoviště zmíněného úřadu na území naší MČ

V. UKLÁDÁ
tajemníkovi, aby
1) v rámci jednání urychleně vyzval Úřad práce, aby specifikoval nároky na plochu kanceláří, jejich uspořádání a vybavení
2) ve spolupráci s Úřadem práce připravil návrh smlouvy, upravující vzájemné závazky a povinnosti vyplývající ze zřízení Úřadu práce v Řepích
3) pravidelně informovat Radu MČ o pokrocích v jednání a dalších krocích směřujících k zřízení Úřadu práce v Řepích

VI. UKLÁDÁ
OSOM, aby
1) ve spolupráci s tajemníkem, na základě požadavků Úřadu práce, navrhl možné varianty umístění Úřadu práce v budovách MČ, včetně variant vyžadující jinou dislokaci současných pracovišť úřadu, příspěvkových organizací a dalších MČ zřízených organizací, případně i variant vyžadujících dostavbu či nástavbu vybraných objektů (bývalé jesle v ul. Bendova)
2) v rámci hledání prostor pro Úřad práce byla řešena současná nevhodná dislokace pracovišť radnice

VII. UKLÁDÁ
OÚRI po zpracování statického posudku na objekt, který potvrdí realizovatelnost nástavby, zadat variantní studii nástavby na objektu bývalých jeslí v ul. Bendova, která by společně s budovou v ulici Žalanského pokryla potřeby kancelářských prostor úřadu MČ a Úřadu práce

Tisk Export článku do PDF