Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.9
ze dne 10.05.2010

k žádosti paní XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193-4, Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Šimonova 1100 o pronájem bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193-4 , Praha 17 – Řepy z důvodu zdravotního stavu

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu zvláštního určení o velikosti 2+1/L v 7. podlaží domu čp. 1193 – 1194 ve Vondroušově ulici paní XY (2 osoby), trv. bytem Šimonova 1100, Praha 6 - Řepy, z důvodu jejího zdravotního stavu, s podmínkou písemného schválení návrhu odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP podle § 10 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, za regulované nájemné ve výši 31,69 Kč/m2/měs. bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF