Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 99.21
ze dne 06.10.2010

k žádosti paní XY o převod smlouvy o nájmu nebytového prostoru – provozovna kadeřnictví v přízemí domu čp. 1017 Laudova, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, Laudova 1017, Praha 6 – Řepy nájemkyně nebytového prostoru - kadeřnictví v přízemí, tj. 1. nadzemním podlaží domu čp. 1017 Laudova ul., Praha 6 - Řepy o převod nájemní smlouvy na dcery XY, Laudova 1017, Praha 6 - Řepy a XY, Okruhová, Praha 5 za podmínek stávající nájemní smlouvy. 

II. SCHVALUJE
na základě doporučení Majetkové komise č. 48 ze dne 4. 10. 2010 převod nájemní smlouvy k nebytovému prostoru, provozovna kadeřnictví v přízemí, tj. 1. nadzemním podlaží domu čp. 1017, Laudova ulice z původní nájemkyně paní XY, bytem Laudova 1017, Praha 6 - Řepy na dcery XY, Laudova 1017, Praha 6 – Řepy a XY, Okruhová, Praha 5 za podmínek stávající nájemní smlouvy, tj. za účelem provozování kadeřnictví, na dobu neurčitou s výší nájemného 1.772,01Kč/m2 /rok.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF