Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.46
ze dne 10.03.2010

k žádosti paní XY a pana XY, Španielova čp. 1281 o uznání přechodu nájmu k bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY a pana XY, Španielova čp. 1281, o uznání přechodu nájmu bytu č. XY o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici po odstěhování nájemkyně XY

II. ZAMÍTÁ
žádost o uznání přechodu nájmu k bytu č. XY o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici na paní XY a pana XY

III. DOPORUČUJE ZMČ
udělit výjimku ze Zásad postupu při pronájmu obecních bytů v m. č. Praha 17 a schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. XY o vel. 3+1/L v 5. podlaží domu čp. 1281 ve Španielově ulici s paní XY na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že paní XY ukončí nájemní poměr k bytu dohodou.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu k projednání v ZMČ

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM informovat žadatele

Tisk Export článku do PDF