Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.11
ze dne 24.10.2011

k žádosti pana XY o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Vondroušova 1184, Praha 6 - Řepy o pronájem bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici čp. 1193 - 1194, Praha 6 – Řepy z důvodu zdravotního stavu

II. SCHVALUJE
pronájem bytu zvláštního určení o velikosti 1+kk/L v 1. podlaží domu čp. 1193 – 1194 ve Vondroušově ulici panu XY (1 osoba), trv. bytem Vondroušova 1184, Praha 6 - Řepy, z důvodu jeho zdravotního stavu. Pronájem bytu zvláštního určení byl schválen odborem sociální péče a zdravotnictví MHMP podle § 10 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné ve výši 31,69 Kč/m2/měs. bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF