Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.13
ze dne 28.04.2010

k žádosti o souhlas s umožněním elektro přípojky z objektu na pozemku parc. č. 1360/2

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti outdoor  akzent s. r. o., Karlova 27, 110 00, Praha 1 o vydání souhlasu s umožněním zřídit elektro přípojky. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská, část pozemku je pronajata spol. Pražské služby a. s.

II. SCHVALUJE
vydat souhlas s umožněním zřídit elektro přípojku z objektu TESKO na pozemku parc. č. 1360/2

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF