Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.5
ze dne 13.07.2011

k žádosti o souhlas s umístěním satelitní antény a plynofikací restaurace SOKOL

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY o souhlas s napojením na STL plynovou přípojku objektu Sokolovny, Na Chobotě 125, a umístění satelitní antény ve východní fasádě výše uvedeného objektu

II. SOUHLASÍ
s napojením kuchyně restaurace SOKOL na STL plynovou přípojku objektu Sokolovny, za podmínky, že realizaci záměru provede žadatel, pan XY, na své náklady a rovněž na své náklady zajistí a MČ předloží:
- souhlas Pražské plynárenské a. s.
- projektovou dokumentaci NTL plynovodu
- revizi NTL plynovodu vč. připojených spotřebičů

III. SOUHLASÍ
s umístěním satelitní antény restaurace SOKOL ve východní fasádě objektu, vpravo od budoucího vstupu do výše uvedené provozovny, za podmínky, že realizaci záměru provede žadatel, pan XY, na své náklady
 
IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF