Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 5.11
ze dne 05.01.2011

k žádosti o dodatečné povolení pokácení dvou stromů na pozemku parc. č. 1383, v k. ú Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem ul. Na bělohorské pláni, 163 00 Praha 6 o dodatečné povolení pokácení dvou stromů (modříny) na pozemku parc. č. 1383. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní komunikace v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko a dodatečně povolit pokácení dvou stromů (modříny) na pozemku parc. č. 1383, který je ve správě MČ Praha 17.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF