Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 84.42
ze dne 10.03.2010

k žádosti manž. XY o vystavení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1154/XY o vel. 3+1/L v domě čp. 1154, Vondroušova ulice a zařazení do privatizace

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manž. XY o vystavení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 1154/XY v domě čp. 1154, Vondroušova ulice a o zařazení do privatizace

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit  uzavření nájemní smlouvy k b. j. č. 1154/XY v domě čp. 1154, a to na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky v nájemní smlouvě uvedené, ze regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu §686 a) odst. 1 až 5 o. z. v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytové jednotky č. 1154/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1154 v m. č. Praha 17 oprávněným nájemcům manž. XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 22.6 ze dne 4. 11. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova čp. 1154 - 1160 v m. č. Praha 17 – II. etapa.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ 31. 3. 2010, příp. seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF