Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.11
ze dne 10.10.2011

k vyjádření Městské části k podnětu na pořízení změny nového územního plánu – změna funkčního využití pozemků parc. č. 1031/9, 1142/66, 1031/1, 1142/330, 1142/329, 1149/75, 1149/29, 1149/74, 1149/71, 1149/72, 1149/73, 1031/8, 1031/7, 1031/6, 1031/5, 1031/2, 1409/2, k. ú. Řepy, ze stávajícího funkčního využití TI – zařízení pro přenos informací, ve prospěch využití plochy smíšené SM

Rada MČ

I. PROJEDNALA
podnět na pořízení změny nového územního plánu – změna funkčního využití pozemků parc. č. 1031/9, 1142/66, 1031/1, 1142/330, 1142/329, 1149/75, 1149/29, 1149/74, 1149/71, 1149/72, 1149/73, 1031/8, 1031/7, 1031/6, 1031/5, 1031/2, 1409/2, k. ú. Řepy, ze stávajícího funkčního využití TI – zařízení pro přenos informací, ve prospěch využití plochy smíšené SM. Podnět byl dne 26. 9. 2011 projednán a jednohlasně odsouhlasen v komisi pro územní rozvoj

II. SOUHLASÍ
se změnou funkčního využití ze stávajícího funkčního využití TI – zařízení pro přenos informací, ve prospěch využití plochy smíšené SM, s maximální výškou nástavby bývalého zařízení pro přenos informací dle výšky sousedního panelového domu v ulici Skuteckého. Podnět nebude projednán v rámci celoměstsky významné změny, ale v rámci projednání nového územního plánu

III. UKLÁDÁ
OÚRI informovat odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF