Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.12
ze dne 29.06.2011

k vyjádření Komise pro územní rozvoj: Souhlasné stanovisko s umístěním dvou reklamních zařízení na části pozemku parc. č. 593/3, který je ve vlastnictví soukromé osoby, v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti EUROPLAKAT, spol. s r. o., Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8, zastoupenou na základě plné moci technickým ředitelem Ing. Romanem Vojtíškem, o souhlasné stanovisko vlastníka sousedního pozemku parc. č. 593/1 pro provozování dvou reklamních zařízení na pozemku 593/3, který je ve vlastnictví soukromé osoby. Správa pozemku parc. č. 593/1 je svěřena MČ Praha 17, v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko společnosti EUROPLAKAT spol. s r. o. s umístěním reklamních zařízení na části pozemku parc. č. 593/3 ve vlastnictví soukromé osoby, který sousedí s pozemkem ve správě MČ Praha 17 parc. č. 593/1.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF