Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 80.39
ze dne 18.01.2010

k volným bytům o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici a o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1215 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA
s uvolněním bytu o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici a bytu o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1215 ve Vondroušově ulici

II. SCHVALUJE
návrh MK na pronájem bytu o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici žadatelce o výměnu obecního bytu za dva menší byty paní XY (1 osoba), Makovského 1142 s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1215 ve Vondroušově ulici žadatelce o výměnu obecního bytu za dva menší byty paní XY (1 osoba), Makovského 1142 s podmínkou, že její matka XY ukončí dohodou nájem bytu o vel. 3+1/L v 7. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

IV. REVOKUJE
usnesení RMČ č. 76.24 ze dne 11. 11. 2009

V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh dle bodu č. 3 k projednání v ZMČ a následně vydat pokyny k navázání nájemních smluv

Tisk Export článku do PDF