Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 77.23
ze dne 25.11.2009

k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha - Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 36 ze dne 2. 11. 2009 pronajmout volný byt o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1093 v Žufanově ul., Praha - Řepy žadatelům z evidence žádostí o pronájem obecního bytu manželům XY, trvale bytem Bendova 1122/XY, Praha - Řepy (3 osoby). Jmenovaní jsou vedeni v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 6. 2. 1995

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit pronájem bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 5. patře domu čp. 1093 v Žufanově ulici manželům XY, bytem Bendova 1122/XY, Praha - Řepy (3 osoby) jako náhradní byt za byt v objektu MŠ. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu s podmínkou, že žadatelka vyklidí a předá byt v objektu MŠ Bendova čp. 1123, Praha - Řepy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF