Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.12
ze dne 05.09.2011

k VII. etapě prodeje BJ bytového domu ul. Makovského 1140 - 1145

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Makovského 1140 – 1145 v MČ Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného ZMČ Praha 17  usn. č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Makovského 1140 – 1145 v MČ Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást usnesení a znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky, příloha č. 2

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF