Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.8
ze dne 14.02.2011

k vedení plynovodní přípojky – pozemek parc. č. 1411/26, k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti Pentas s. r. o. na základě plné moci investora stavby pana XY, o souhlasné stanovisko, uzavření nájemní smlouvy, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování plynovodní přípojky po pozemku dle KN parc. č. 1411/26 v k. ú. Řepy.     

II. SCHVALUJE
uzavření nájemní smlouvy na část shora uvedeného pozemku o výměře 6,5 m2 na dobu 7 dní, s celkovou výší nájemného 91,- Kč, dále uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene v celkové délce 6,5 m po předmětném pozemku za jednorázovou náhradu 1 500, - Kč + 285, - Kč DPH, celkem 1 785, - Kč. Po skončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu.  
                                    
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.
                                                                                                                                 
IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene a případných dodatků

Tisk Export článku do PDF