Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 88.3
ze dne 10.05.2010

k souhlasu se záměrem umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova a zajištění souhlasů vlastníků pozemků

Rada MČ

I. PROJEDNALA
záměr umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova a zajištění souhlasů vlastníků pozemků

II. SOUHLASÍ
se záměrem umístění kruhového objezdu křižovatky ul. Žalanského a ul. Engelmüllerova (průměr kruhového objezdu 30 m) a zajištění souhlasů vlastníků pozemků se záměrem  a  u pozemků parc. č. 732/1, 732/43, 471/3 k.ú. Zličín zahájit jednání o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném převodu části dotčených pozemků navrhovaným kruhovým objezdem

III. UKLÁDÁ
OSOM zajistit souhlasy vlastníků pozemků a zahájit jednání o uzavření majetkoprávních smlouvě o smlouvě budoucí na části dotčených pozemků navrhovaným kruhovým objezdem.

IV. POVĚŘUJE
starostku projednat tuto záležitost se starostou MČ Praha - Zličín

Tisk Export článku do PDF