Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.18
ze dne 18.11.2010

k souhlasu se stavbou vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 1381/2 v k. ú. Řepy k RD čp. 338, krátkodobá nájemní smlouva za zábor pozemku, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Trstěnická, Litomyšl o souhlas se stavbou vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 1381/2 v k. ú. Řepy (komunikace K Motolu) k domu čp. 338. Pozemek parc. č. 1381/2 o výměře 1086m2 je svěřen do správy MČ Praha 17, veden jako druh pozemku ostatní plocha s využitím ostatní komunikace.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko pro výkopové práce v rámci stavby vodovodní přípojky na části pozemku parc. č. 1381/2 v k. ú. Řepy. Před zahájením stavby investor písemně požádá o uzavření smlouvy o nájmu pro zařízení staveniště (dočasný zábor části pozemku) za účelem realizace stavby, výše nájmu je stanovena usnesením RMČ č. 8.12 z 26. 3. 2007 a zajistí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Po ukončení výkopových prací je nutno uvést pozemek do původního stavu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele, zajistit splnění usnesení a následně uzavřít právní vztah.

IV. ZMOCŇUJE
starostku k podpisu smlouvy o nájmu, případně jejích dodatků a podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrských sítí na části dotčeného pozemku

Tisk Export článku do PDF