Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.23
ze dne 14.06.2010

k souhlasu s oplocením pozemku parc. č. 50/4 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Hvězdova XY, 140 00 Praha 4 o souhlas s oplocením pozemku parc. č. 50/4, který je ve vlastnictví žadatele.

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko panu XY pro stavbu oplocení pozemku parc. č. 50/4. Oplocení bude umístěno po obvodu pozemku parcely č. 50/4.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF