Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.67
ze dne 13.06.2011

k souhlasnému stanovisku, smlouvě o provedení stavby, pronájmu části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost bytového domu Žufanova 1096 a 1097, Praha 6 Řepy, zastoupené na základě plné moci panem Ing. Pavlem Kodýtkem o souhlas se stavbou „Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu – Žufanova 1096 a 1097, Praha 6 Řepy“, uzavření smlouvy o provedení stavby pro části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45, následné uzavření nájemní smlouvy pro stavbu lešení na těchto pozemcích a smlouvu o dlouhodobém nájmu na část shora uvedených pozemků. Pozemky jsou ve správě MČ Praha 17 v k. ú. Řepy.
 
II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko se stavbou „Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu – Žufanova 1096 a 1097, Praha 6 Řepy“, uzavřít smlouvu o provedení stavby pro části pozemků parc. č. 1234/40 až 1234/42 a 1234/45 a smlouvu o nájmu částí uvedených pozemků pro stavbu lešení o výměře cca 290m2 se zástupcem bytového domu Žufanova 1096 a 1097, Praha 6 Řepy na dobu 80 dní, kde cena nájmu činí 5,-Kč/m2/den, tj. 116.000,- Kč a následně uzavřít smlouvu o dlouhodobém nájmu na část shora uvedených pozemků za cenu nájmu 85,-Kč/m2/rok, kde výměra částí pozemků bude upřesněna žadatelem dodatečně před podpisem smlouvy o dlouhodobém pronájmu.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o provedení stavby, o nájmu částí pozemků pro lešení a dlouhodobém nájmu, příp. jejich dodatků.

Tisk Export článku do PDF