Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 92.15
ze dne 30.06.2010

k souhlasnému stanovisku a pronájmu části pozemku parc. č. 1378/29 pro stavbu a provozování reklamního zařízení v k. ú. Řepy při ulici Karlovarská

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost společnosti AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640, 155 00 Praha 5, o pronájem části pozemku parc. č. 1378/29 pro stavbu a provozování oboustranného reklamního zařízení. Správa pozemku je svěřena MČ Praha 17, pozemek je veden jako ostatní plocha v k. ú. Řepy podél ul. Karlovarská

II. SCHVALUJE
vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1378/29 a před zahájením stavby reklamního zařízení uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto pozemku o výměře 24,48 m2 za cenu 122.400, - Kč/rok bez DPH se spol. AgE – reklamní agentura, s.r.o

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

IV. ZMOCŇUJE
starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku a případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF